یکى از مسائلى که مورد توجه قرآن است آداب معاشرت با همسر و زن است، هر‌گونه ارتباط، برخورد و رفتار شوهر باید به گونه‌اى باشد که عرف و شرع و رفتار جوانمردانه با آن موافق باشد.

 


قرآن کریم به خانواده اهمیت بسیارى داده است، بنیاد جامعه قرآنى بر خانواده و نقش آن نهاده شده است، از این‌رو، به خانواده به عنوان مرکز توجه احکام، حقوق و آداب اهتمام ویژه‌اى مبذول داشته و نقش و جایگاه آن را با گزاره‌ها، آموزه‌ها و دستورهاى متعدد تحکیم بخشیده است.